Auto Draft

"טבע שלא כדרך הטבע", מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד